Programmamanagement door    

 

 

< naar homepage

 

Nieuws

Persbericht publicatie VIPP GGZ

Veilige en gestandaardiseerde uitwisseling voor patiënten in de ggz
Regeling VIPP GGZ gepubliceerd in Staatscourant op 29 oktober
 

De staatssecretaris van VWS stelt via een subsidieregeling € 45 miljoen beschikbaar om de informatievoorziening in de curatieve geestelijke gezondheidszorg te verbeteren. Dit budget wordt beschikbaar gesteld voor het implementeren van standaarden voor gegevensuitwisseling tussen professionals en met de patiënt, het beschikbaar stellen van deze informatie aan de patiënt, het veilig verstrekken van (informatie over) medicatie en de inzet van eHealth bij de behandeling. Het doel is dat iedere patiënt over zijn eigen (medische) gegevens kan beschikken. Daardoor krijgt de patiënt de regie over zijn eigen zorgproces en kan hij zelf kiezen met wie hij zijn gegevens wil delen. Een belangrijke voorwaarde voor ggz-instellingen om in aanmerking te komen voor een bijdrage is dat zij daadwerkelijk resultaat behalen: dat zij vanaf 2021 patiënten digitaal inzage bieden in eigen gegevens en dat dit gestandaardiseerd gebeurt. Deze regeling volgt op het versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional (VIPP) dat loopt in de medisch specialistische zorg.
 

VIPP GGZ
Met deze regeling worden ggz-instellingen ondersteund in het gestructureerd vastleggen van gegevens en het veilig met de patiënt uitwisselen daarvan. Inzage in de eigen gegevens kan bijvoorbeeld van belang zijn om thuis met een familielid nog eens rustig terug te lezen wat het behandelplan is. Maar het kan ook helpen om te zien welk medicijn is voorgeschreven en in welke hoeveelheid. Het gestandaardiseerd opslaan en digitaal delen van informatie tussen de instelling en de patiënt is een belangrijke stap om de zorg klaar te maken voor de toekomst. De patiënt kan de gegevens daardoor ook actief gebruiken en deze makkelijk delen met een andere zorgverleners. Door inzet van eHealth kan sneller worden gestart met de behandeling en worden wachtlijsten verminderd.


GGZ Nederland
De regeling sluit aan op het door GGZ Nederland - op 12 december 2017 gepresenteerde - visiedocument @PATIENTConnect, waarin haar toekomstvisie op de informatievoorziening in de ggz is vervat. “GGZ Nederland is blij met deze regeling en hoopt dat veel ggz-instellingen zich gaan inschrijven. Het werken aan de doelen van de VIPP GGZ regeling raakt een gehele ggz-instelling”, aldus Veronique Esman, directeur GGZ Nederland. “Behandelaren en administratief medewerkers gaan gegevens gestructureerd vastleggen, waardoor we één taal gaan spreken, uitwisseling tussen professionals en met de patiënt makkelijker wordt en administratieve lasten op termijn worden verminderd. Maar nog belangrijker: de patiënt krijgt meer regie over zijn behandeling en zorg. Daarnaast worden recepten elektronisch verstuurd en medicatie door de behandelaar geverifieerd voordat deze nieuwe voorschrijft waardoor de medicatieveiligheid stijgt. Patiënt en behandelaar gaan meer aan de slag met eHealth wat een bijdrage aan reductie van de wachttijden in de ggz beoogd”, vervolgt Esman. GGZ Nederland is door VWS gevraagd om ggz-instellingen te ondersteunen bij het realiseren van de doelen. Het programmateam VIPP GGZ verzorgt bijvoorbeeld voorlichtingsbijeenkomsten en faciliteert kennisuitwisseling.


Met de publicatie op 29 oktober 2018 is de VIPP GGZ regeling van start gegaan, dit betekent dat ggz-instellingen zich vanaf nu kunnen aanmelden voor deze subsidie. De regeling loopt van 1 november 2018 tot 1 februari 2021.


Noot voor de redactie
Voor meer informatie over de regeling kunt u contact opnemen met de persvoorlichter van VIPP GGZ (GGZ Nederland) mevrouw Maureen Veurman, telefoonnummer 06-22218932 of via e-mail m.veurman@vippggz.nl .

Link regeling https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-60877.html

Link website https://www.vippggz.nl/

Gerelateerde items