Programmamanagement door    

 

 

< naar homepage

 

Nieuws

12-01-2019 Wettelijke verplichting elektronische gegevensuitwisseling op basis van bouwstenen

Minister Bruins stuurde op 20 december een schriftelijke reactie naar de Tweede Kamer naar aanleiding van meerdere moties (moties De Vries c.s., Ellemeet en de motie Raemakers c.s.) waarin is gevraagd meer regie te nemen op het gebied van elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgverleners[1].

De minister gaat een wettelijke basis regelen voor voor digitale gegevensuitwisseling  in de zorg. Daarmee gaat hij zorginstellingen – inclusief de ggz – stapsgewijs verplichten om op een eenduidige manier digitale gegevens vast te leggen en met elkaar uit te wisselen. Doel is dat zorgverleners sneller over begrijpelijke medische gegevens van patiënten kunnen beschikken en patiënten hun eigen gegevens veilig digitaal kunnen inzien en beheren. De patienten zullen dit met name via de MedMij persoonlijke gezondheidsomgevingen gaan doen. Juist in de medische wereld is het belangrijk dat alle zorgverleners op dezelfde manier informatie kunnen uitwisselen, om fouten te voorkomen en om snelle gegevensuitwisseling mogelijk te maken.

 

Plan van aanpak ggz

Digitalisering van gegevensuitwisseling in de zorg is een enorme klus die nog jaren in beslag gaat nemen. Elke sector krijgt daarvoor zijn eigen implementatie programma. Het kabinet heeft voor de ggz 50 miljoen euro beschikbaar gesteld in het kader van VIPP GGZ. Daarnaast kreeg elektronische gegevensuitwisseling een belangrijke rol in de hoofdlijnenakkoorden die deze zomer zijn gesloten. De ggz heeft zich via het programma @PatientConnect, informatieberaad en hoofdlijnenakkoord gecommitteerd aan deze ontwikkelingen. Ook zijn er al diverse zorginformatiebouwstenen afgesproken voor gebruik in de ggz en zullen binnenkort een aantal specifieke ggz bouwstenen worden ontwikkeld om de eenheid van taal ook binnen de ggz op orde te krijgen. In het programma VIPP GGZ worden de eerste stappen gezet op weg naar invoering van de gegevensuitwisseling met de patient via MedMij, uitbreiding van eHealth en uitwisseling van medicatiegegevens. Daarin spelen de zorginformatiebouwstenen een belangrijke rol. Binnenkort wordt voor medicatie ook de zorgstandaard aangeboden bij het zorginstituut. Daarbij horen de bouwstenen voor de medicatiegegevens en een concreet implementatieplan.

 

Versnelling gaat wettelijk worden geregeld

Het lopende landelijke proces gaat niet snel genoeg. Minister Bruins gaat belemmeringen aanpakken door per zorgproces toe te werken naar een wettelijke basis voor gegevensuitwisseling. Dit wordt stapsgewijs geregeld.

  

Gerelateerde items