Programmamanagement door    

 

 

< naar homepage

 

Nieuws

Uitbreiding VIPP GGZ regeling

Na de sluiting van de inschrijftermijn van VIPP GGZ op 1 mei 2019 is er zicht op hoeveel instellingen zich hebben ingeschreven. Het blijkt dat niet alle instellingen die in aanmerking komen voor de subsidie zich ook daadwerkelijk hebben ingeschreven, waardoor er budget over blijft. GGZ Nederland en het ministerie van VWS zijn sindsdien met elkaar in gesprek over de besteding van het resterende budget. Besloten is dit te besteden aan extra doelen om het gestandaardiseerd uitwisselen van gegevens tussen patiënt en professional nog verder te stimuleren. Hierop heeft VWS een Addendum op de VIPP GGZ regeling gepubliceerd met additionele subsidie mogelijkheden voor de extra doelen. In dit addendum wordt ook een aantal correcties op de regeling gepubliceerd.

 

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de subsidie voor de extra doelen in het Addendum dat op 4 december is gepubliceerd. Het addendum zelf is te vinden op: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-65867.html

 

Tijdens de projectleidersbijeenkomst op 21 januari a.s. en de leveranciersbijeenkomst van 20 januari geven we een nadere toelichting op dit addendum. Als u voor die tijd al vragen heeft over het addendum kunt u die richten naar: info@vippggz.nl.

 

4,2 miljoen euro beschikbaar voor Inbouwen van 42 extra zibs

Gebruikersverenigingen krijgen de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor het inbouwen van nog eens 42 zorginformatiebouwstenen (zibs). Deze zibs bereiden de gegevensuitwisseling in de keten voor. Het betreft 32 zibs voor de verpleegkundige overdracht (e-overdracht) en 10 zibs voor de uitwisseling in de ggz-keten. Daarnaast geven de zibs de patiënt nog meer inzicht in zijn of haar dossiergegevens wat weer een bijdrage levert aan het vergroten van de regie van de patiënt.

 

De eerste 32 zibs komen uit de basisgegevensset zorg en de e-overdracht en zijn reeds gepubliceerd. Van de andere 10 ggz-specifieke zibs worden er 3 (signaleringsplan, kindcheck en behandelplan) dit jaar nog gepubliceerd op de vippggz.nl. De andere 7 worden in Q1 2020 gepubliceerd. De lijst met zibs is opgestelde door de redactieraad zibs waarin een ruime vertegenwoordiging van het ggz-veld zit. Ook heeft op de zib behandelplan een open consultatie plaatsgevonden. De set is vastgesteld door de regiegroep informatievoorziening van GGZ Nederland.

 

Per gebruikersvereniging is €420.000 beschikbaar om deze zibs te laten inbouwen. In schrijven kan tot 1 mei 2020. De zibs moeten voor 1 april 2021 zijn ingebouwd. De inbouw moet worden aangetoond aan de hand van een testrapport dat door of in opdracht van de gebruikersvereniging is opgesteld..

 

Vrijstelling medicatie zibs voor toetsing auditors

De zibs Toedieningsafspraak, Medicatieverstrekking en Medicatiegebruik kunnen nog niet door de bronsystemen (systemen van apotheken) worden aangeleverd. Daarom worden deze vrijgesteld van toetsing, als de bronsystemen van de apothekers niet in staat zijn deze zibs te vullen.

 

Verduidelijking verwijzing in bijlage 1

In bijlage 1 van de VIPP GGZ regeling met de verplichte zorginformatie bouwstenen stond een foutieve verwijzing naar een website. In het addendum is de juiste verwijzing naar de functionele specificaties (functioneel ontwerp) en bijbehorende HL7 FHIR profielen (technisch ontwerp) opgenomen. Ook is een extra toelichting opgenomen over welke MedMij standaard bij welk type zorg verplicht is om in te bouwen.

 

Adequate middelen voor het programmabureau en extra onderzoek

Door de verlenging van looptijd van de regeling met een half jaar ten opzichte van de originele plannen, moet ook de inzet van het programmabureau worden verlengd. Hier wordt in voorzien in het Addendum. Ook zijn er middelen beschikbaar gekomen voor twee extra vooronderzoeken. Eén naar de mate waarin de VIPP GGZ regeling de ambitie zoals verwoordt in het visiedocument @PATIENT connect van GGZ Nederland dekt, en een onderzoek naar de inzet van technologie voor de bestrijding van administratieve lasten.

Gerelateerde items