VIPPGGZ is onderdeel van   

 

 

< naar homepage

 

Mission Statement

 

VIPP GGZ Ieder mens heeft behoefte aan eigen regie, sturing, keuzes maken en verantwoordelijkheid daarvoor dragen. Datzelfde geldt voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. De ggz zet zich in om met haar behandeling waarde toe te voegen aan het leven van patiënten. Dit betekent dat er alles aan gedaan wordt om keuzevrijheid, transparantie over de interventies, doelmatigheid en doeltreffendheid te verhogen. Het subsidieprogramma VIPP GGZ draagt bij aan de invulling van deze visie.

 

Het ministerie van VWS heeft bepaald dat het bedrag uit de onderuitputting van de Zorgverzekeringswet (Zvw) wordt teruggegeven aan de ggz. Deze 50 miljoen euro wordt beschikbaar gesteld in de periode 2018-2019 voor de versterking van eHealth en informatievoorziening in de ggz.

 

De belangrijkste doelstellingen van het VIPP GGZ programma zijn dat patiënten meer zicht hebben op hun eigen zorgproces en gezondheid en zelf meer keuzes kunnen maken. Vanuit de overtuiging dat ieder mens eigenaar wil zijn van zijn leven, zelfbewust keuzes moet en wil maken, is actuele (zowel inhoudelijk als medicamenteus) en volledige informatie noodzakelijk. Hiermee wordt de kans op over-/onderbehandelen verminderd en medicatietherapietrouw vergroot. Bovendien wordt met het VIPP GGZ programma een versnellingsagenda doorgevoerd om patiëntinformatie binnen en tussen sectoren sneller en makkelijker toegankelijk te maken. Met de inzet van eHealth kan het aantal face-to-face contacten worden teruggebracht waardoor de caseload van behandelaren kan worden vergroot, met een positief effect op de wachttijden. De inzet van eHealth tussen intake en start van de behandeling maakt dat de wachttijd zinvoller kan worden ingevuld. eHealth kan blended zijn (reguliere face-to-face gecombineerd met apps, beeldbellen, online modules) of volledig online.

 

VIPP GGZ zet ook in op een grotere medicatieveiligheid en een efficiënter medicatieproces in de ggz. Het digitaal aanbieden van een medicatievoorschrift aan de algemene apotheek leidt tot een lagere administratieve last bij de zorgaanbieders in de ggz. Ook wordt hierdoor eventueel misbruik tegengegaan. Medicatieverificatie maakt contra-indicaties inzichtelijk, omdat voorschrijvers zicht hebben op het actuele medicatiegebruik van de patiënt.

 

Het programma VIPP GGZ bestaat uit drie modules:

  1. Patiënt en eHealth Het doel van deze module is de inzet van eHealth binnen de ggz te stimuleren, gegevensuitwisseling tussen eHealth behandelmodules en het EPD van de instelling te bevorderen en de uitkomsten te tonen in het elektronisch patiëntendossier. Binnen het programma wordt een appstore gerealiseerd met een overzichtelijk aanbod van apps voor de ggz, waar deze te vinden zijn en bovendien met peer reviews van patiënten en beoordelingen door professionals.
  2. Patiënt en Informatie Het doel van deze module is dat patiënten de beschikking krijgen over informatie uit hun eigen dossier middels een portaal of persoonlijke gezondheidsomgeving. Het vastleggen conform de gestandaardiseerde zorginformatiebouwstenen (ZIB’s) maakt uitwisseling van gegevens in de keten mogelijk.
  3. Patiënt en Medicatie Het doel van deze module is de medicatieveiligheid te vergroten en te ondersteunen door het digitaal aanbieden van de voorgeschreven medicatie aan de algemene apotheek, de mogelijkheid voor medicatieverificatie voorafgaand aan het voorschrijven en het verschaffen van een actueel medicatieoverzicht aan de patiënt bij ontslag uit de kliniek.

 

Binnen de regeling wordt aangesloten bij andere landelijke programma’s, zoals Registratie aan de bron, MedMij het Medicatieproces, de VIPP-regeling van de ziekenhuizen en ZBC’s.