Programmamanagement door    

 

 

Regeling

 

VIPP GGZ gaat over: 

  • beter inzicht geven aan patiënten over hun gezondheid;
  • eenduidigheid in verslaglegging;
  • de uitwisseling van gegevens;
  • het vergroten van de medicatieveiligheid; 
  • het stimuleren van e-health.

De regeling draagt bij aan het vergroten van de eigen regie van de patiënt over zijn of haar zorgproces, het verkorten van de wachttijden en het reduceren van administratieve lasten. Ook geeft het een impuls aan sector-overstijgende samenwerkingen.

VIPP GGZ levert daarmee een grote bijdrage aan de outcomedoelen van het Informatieberaad Zorg.
 

Subsidieregeling
De staatssecretaris van VWS stelde via een subsidieregeling 45 miljoen euro beschikbaar voor instellingen die Zvw-zorg leveren om de informatievoorziening in de curatieve geestelijke gezondheidszorg te verbeteren. Dit budget werd beschikbaar gesteld voor:

  • het implementeren van standaarden voor gegevensuitwisseling tussen patiënt en professional;
  • het beschikbaar stellen van deze informatie aan de patiënt;
  • het veilig verstrekken van (informatie over) medicatie;
  • de inzet van e-health bij de behandeling.

 

Programmateam VIPP GGZ
De VIPP GGZ regeling sluit aan op het visiedocument @PATIENTConnect opgesteld door de Nederlandse ggz (voorheen GGZ Nederland). De Nederlandse ggz is door VWS gevraagd om ggz-instellingen te ondersteunen bij het realiseren van de VIPP GGZ doelstellingen. Met dit doel is het programmateam VIPP GGZ opgesteld. Dit team verzorgt onder andere voorlichtingsbijeenkomsten en faciliteert kennisuitwisseling.

Met de publicatie op 29 oktober 2018 ging de VIPP GGZ regeling van start. De regeling loopt van 1 november 2018 tot 1 april 2022. 

Herzieningen regeling
Op 7 maart 2019 heeft VWS een herziening van de regeling gepubliceerd en op 4 december 2019 is het addendum op de regeling gepubliceerd. Op 9 juli 2020 publiceerde het ministerie van VWS een nieuwe versie van de VIPP GGZ regeling. Voornaamste wijziging is dat de periode om subsidieresultaten te behalen, is verlengd met negen maanden naar 1 november 2021. In deze nieuwe versie stonden enkele data verkeerd. Bekijk hier de rectificatie in de Staatscourant.

9 september 2021 werden er drie wijzigingen in de regeling gepubliceerd. De zib Vrijheidsbeperkende maatregelen vervalt, Toegankelijkheidsverklaring mag via eigen model en De meetmethode in de authenticatiemethode en de resultaatverplichting worden gelijkgetrokken. Bekijk de wijzigingen in de Staatscourant. In deze nieuwe versie stonden enkele data verkeerd. 5 oktober 2021 kwam hier een rectificatie op met enkele aangepaste data.

Uitbetaling

Na de eerste uitbetaling werd de toegekende subsidie maandelijks overgemaakt. Achteraf werd door middel van een audit vastgesteld welke modules zijn behaald. Mocht er subsidie zijn uitgekeerd op een module die niet is behaald, dan moest de instelling het subsidiegeld van die module terugbetalen. 

Let op: Als de A-module niet behaald is, moesten alle aangevraagde modules worden terugbetaald.

 

Direct naar: